Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Inleiding /Inleidende bepaling/Begripsbepaling

1.1 In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder reisorganisator Original Asia B.V. Als reisorganisator/touroperator biedt Original Asia B.V. georganiseerde reizen aan, geeft ze adviezen en informatie op het gebied van reizen in de ruimste zin van het woord en bemiddelt ze bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen de reiziger en de dienstverlener.
1.2 Onder reiziger wordt verstaan:
A. de wederpartij van de touroperator , of
B. degene ten behoeve van wie de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard
1.3 Onder dienstverlener wordt verstaan de vervoerder, de verschaffer van accommodatie in de ruimste zin van het woord met wie de reiziger door bemiddeling Original Asia een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van diensten, overeenkomstig met de door hem gestelde voorwaarden.
1.4 De reisovereenkomst is de overeenkomst waarbij Original Asia zich verbindt jegens de wederpartij tot het verschaffen van de door haar aangeboden van te voren georganiseerde  reis.
1.5 Toepasselijkheid: Deze algemene voorwaarden betreffen de rechtsverhouding tussen de reisorganisator en de reiziger(s).

Artikel 2: Totstandkoming en inhoud van de reisovereenkomst

2.1 De overeenkomst tussen reisorganisator en de reiziger komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod van de reisorganisator door de reiziger. Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvangt de reiziger zo spoedig mogelijk een schriftelijke of elektronische bevestiging, dit kan eventueel in de vorm van een factuur.
2.2 Het aanbod van de reisorganisator is vóór aanvaarding door de reiziger voor beide partijen vrijblijvend en kan worden herroepen. Herroeping vanwege correctie van fouten in de reissom is toegestaan, doch dit dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 8 kantooruren na het versturen van de factuur/bevestiging aan de klant, te geschieden en met redenen bekleed te worden.
2.3 De reisorganisator behoudt het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer het vereiste minimale aantal deelnemers niet wordt behaald. De reisorganisator vermeld de opzegtermijn en vereiste minimale aantal deelnemers duidelijk in de publicatie. Opzegging gebeurt zo spoedig mogelijk na bekendwording, uiterlijk binnen 72 uur en vanaf 10 dagen voor vertrek uiterlijk binnen 24 uur.
2.4 De reiziger is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die voortvloeien uit de reisovereenkomst. Eventuele overige deelnemers uit dezelfde reisovereenkomst zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. Alle communicatie tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisator anderzijds dient uitsluitend via de hoofdboeker/aanmelder te lopen.
2.5 Is de overeen gekomen reis gepubliceerd door de reisorganisator, dan maken alle in de publicatie opgenomen gegevens deel uit van de reisovereenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen als op het eerste gezicht zichtbaar vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, binden de reisorganisator niet.
2.6 Is er om medische redenen grond om een afwijking van de aangeboden reis te verzoeken, dan is dit mogelijk. De reisorganisator zal zich inspannen hieraan te voldoen, tenzij dit in alle redelijk niet van haar kan worden verwacht. Ook bij afwijking om andere redenen kan een verzoek hiertoe worden ingediend. Dit (essentie) verzoek zal in behandeling worden genomen zolang het een redelijke kans van slagen heeft. De reisorganisator kan hierbij de volgende kostenposten in rekening brengen aan de reiziger: – Organisatie- en communicatiekosten – Eventuele door de uitvoerende in rekening gebrachte extra kosten.
2.7 Reisduur: bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen dient er door de reiziger rekening mee gehouden te worden dat reisdagen bij de totale reisduur zijn inbegrepen. Dit kan er soms toe leiden dat de feitelijke verblijfsduur op de plaats van bestemming minder dagen telt dan in de publicatie wordt vermeld. De reis- en vertrekdata & tijden van het vervoer worden in de bevestiging/factuur vermeld en deze zijn definitief. De reisorganisator kan hier alleen dan van afwijken wanneer handhaving van deze data en tijden redelijkerwijs niet van haar gevergd kan worden. Vluchttijden en vluchtnummers zijn immer onder voorbehoud van wijziging.
2.8 De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor algemene informatie in websites, foto’s, folders, advertenties, publicaties en overige informatiedragers voor zover deze door derden zijn opgesteld en/of uitgegeven.

Artikel 3: De Reissom

3.1 Zowel de gepubliceerde reissom als de met de reiziger(s) overeengekomen reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen, toeslagen en belastingen, zoals deze bekend zijn bij de reisorganisator ten tijde van de publicatie en/of het aanbod aan de reiziger. De reissom wordt in publicaties per persoon getoond, tenzij anders aangegeven. Bij de reissom inbegrepen zijn de in de publicatie en/of de reisovereenkomst genoemde diensten en voorzieningen.
3.2 Na totstandkoming van de reisovereenkomst zal de reisorganisator de reissom niet wijzigen vanaf 6 weken voor de vertrekdatum. In afwijking op bovenstaande behoudt de reisorganisator het recht om, bij niet gehele betaling van de reissom, deze reissom te verhogen wanneer er sprake is van verhogingen in belastingen, toeslagen en heffingen, verhoging van vervoerskosten en verandering in de wisselkoers. Indien de veranderingen onvoorzien en extreem zijn is de reisorganisator eveneens gerechtigd de reissom bij gehele betaling, tot 20 dagen voor vertrek te wijzigen. De reisorganisator dient de reiziger(s) hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De hierboven genoemde wijzigingen zullen ook leiden tot verlaging van de reissom, tenzij dit in relatie tot de daaraan verbonden kosten in alle redelijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden.
3.3 De reiziger heeft het recht de verhoging binnen 3 dagen na schriftelijke kennisgeving af te wijzen. Hierop heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst te ontbinden. De reiziger heeft recht op kwijtschelding of restitutie van de reeds (deels) betaalde reissom, met inachtneming van beperkende voorwaarden van de individuele uitvoerders.    

Artikel 4: Betalingen

4.1 Bij de totstandkoming van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale reissom te worden voldaan. Een uitzondering hierop kan ontstaan wanneer de tickets al eerder betaald moet worden. Informeer bij twijfel bij degene die uw offerte in behandeling heeft. Het restantbedrag moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum in het bezit zijn van de reisorganisator. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. De reiziger wordt daar door de reisorganisator schriftelijk op gewezen waarna de reiziger de mogelijkheid heeft het verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien ook dan de betaling uitblijft wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd met de dag van verzuim als ingangsdatum. De reisorganisator is gerechtigd de annuleringskosten in rekening te brengen als bepaald in artikel 7.
4.2 De reisorganisator kan afwijken van bovengenoemde betaaltermijnen en percentages indien de voorwaarden van de geboekte onderdelen van de reis hier toe verplichten. Deze voorwaarden zal de reisorganisator bij tot stand komen van de reisovereenkomst en/of in de bevestiging/factuur vermelden.
4.3 Als de reisovereenkomst binnen 6 weken voor vertrekdatum tot stand komt, dient de gehele reissom ter stond te worden voldaan.  

Artikel 5: Reisbescheiden  

5.1 De reisorganisator draagt zorg dat de reiziger de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de vertrekdatum in bezit heeft, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator gevergd kan worden.
5.2 Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen vóór de vertrekdatum nog geen reisbescheiden heeft ontvangen dient hij dit onverwijld kenbaar te maken aan de reisorganisator.
5.3 Indien de reisovereenkomst tot stand komt binnen 10 dagen vóór de vertrekdatum meldt de reisorganisator wanneer en op welke wijze de reiziger de benodigde reisbescheiden ontvangt. Indien de reiziger deze reisbescheiden niet op overeenkomstige wijze ontvangt maakt hij dit onverwijld kenbaar bij de reisorganisator.    

Artikel 6: Informatie  

6.1 De reisorganisator vertrekt uiterlijk bij totstandkoming van de reisovereenkomst aan de reiziger algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende visa, paspoorten en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied. De reiziger is zelf verantwoordelijk eventuele aanvullende informatie aan te vragen bij de betreffende autoriteiten en tevens tijdig vóór vertrek na te gaan of  de eerder verkregen informatie niet in de tussentijd is gewijzigd.
6.2 De reiziger dient bij totstandkoming van de reisovereenkomst zorg te dragen voor de levering van de correcte benodigde gegevens van hemzelf en eventuele medereizigers. Bij de reiziger hierbij in gebreke dan kan door de reisorganisator van de reisdeelname worden uitgesloten. Eventuele daar uit vloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
6.3 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het in bezit en bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort dat aan alle vereisten voldoet, eventueel vereiste visa, eventuele bewijzen van inentingen of vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger niet voldoet aan de eisen zijn de daaraan verbonden gevolgen en kosten voor de rekening van de reiziger, tenzij de reisorganisator aantoonbaar te kort is geschoten in haar informatievoorziening.
6.4 De reisorganisator zal de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een reis- en of annuleringsverzekering.  

Artikel 7: Annuleringen door de reiziger

7.1 Indien de reiziger de reisovereenkomst wenst te annuleren dient dit schriftelijk te geschieden. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen aan de reisorganisator verschuldigd:
– Tot 42 dagen vóór vertrek: de aanbetaling op de reis
– Van 42 dagen tot 28 dagen vóór vertrek: 40% van de reissom
– Van 28 dagen tot 14 dagen vóór vertrek: 50% van de reissom
– Van 14 dagen tot 5 dagen vóór vertrek: 75% van de reissom
– Van 5 dagen vóór vertrek tot de vertrekdatum: 90% van de reissom
– Bij annulering op de dag van vertrek of later: 100% van de reissom De reiziger kan bovenstaande risico’s en kosten afdekken met een annuleringsverzekering.
7.2 Indien de reis uit meerdere onderdelen is samengesteld waarop verschillende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde voorwaarden voor annulering, tenzij vooraf anders is kenbaar gemaakt.
7.3 Indien een reisovereenkomst met betrekking tot een gezamenlijk verblijf geboekt voor meerdere reizigers wordt geannuleerd, dan gelden de in 7.1 en 7.2 genoemde kosten voor alle deelnemers. Het is mogelijk dat een deel van de reizigers de overeenkomst wel voortzet, indien de geboekte accommodatie/vervoerder dit toelaat. De overgebleven reizigers dienen dan de reissom te voldoen welke is gerelateerd aan de nieuw ontstane groepsgrootte. Eventuele reeds ontvangen annuleringsgelden van de overgebleven reizigers worden op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
7.4 De reiziger kan zich tijdig voor aanvang van de reis laten vervangen door een derde. Hieraan verbonden zijn de volgende voorwaarden:
– De derde die zijn plaats inneemt voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden.
– Het verzoek wordt uiterlijk zeven dagen voor vertrek ingediend, dan wel dusdanig tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht.
– De voorwaarden van de betrokken uitvoerders verzetten zich niet tegen de in-de-plaats-stelling.
– De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de reisorganisator voor de betaling van de nog verschuldigde reissom en eventuele communicatie-, wijzigingskosten dan wel extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 8: Annulering door de reisorganisator

8.1 De reisorganisator is gerechtigd de reisovereenkomst te annuleren dan wel op te zeggen indien er zich gewichtige omstandigheden voor doen die van dusdanige aard zijn, dat voortzetting van de gemaakte reisovereenkomst in alle redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd.
8.2 Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds  Reizen is een gewichtige omstandigheid.
8.3 Indien de oorzaak van de van de annulering te wijten is aan de reiziger, zijn de daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten voor rekening van de reiziger.
8.4 Indien de oorzaak van de van de annulering te wijten is aan de reisorganisator, zijn de daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten voor rekening van de reisorganisator. Of dit het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12 uit deze algemene voorwaarden.
8.5 Is de oorzaak van de annulering noch te wijten aan de reiziger, noch aan de reisorganisator dan komen de kosten voor beider rekening en draagt ieder zijn schade. Indien de reisorganisator geld bespaart heeft de reiziger recht op zijn deel van de besparing.

Artikel 9: Wijzigingen door de reiziger

9.1 Het is mogelijk voor de reiziger om na totstandkoming van de reisovereenkomst een verzoek tot wijziging in te dienen. Over dit verzoek zal de reisorganisator zo spoedig mogelijk beslissen. Tot 30 dagen vóór vertrek de vertrekdatum zal de reisorganisator deze wijziging doorvoeren voor zover mogelijk en de reiziger hierover schriftelijk berichten. Voor het wijzigen van de reis geldt als voorwaarde dat de reiziger voldoet aan de € 25,00 wijzigingskosten en de eventueel door de wijziging veranderde totale reissom, met aftrek van reeds betaalde gelden.
9.2 Een wijziging van vertrekdatum of vermindering van het aantal reizigers wordt beschouwd als een (deel) annulering waarvoor de het bepaalde in artikel 7 geldt.
9.3 Indien de reisorganisator het verzoek tot wijziging afwijst zal dit met redenen omkleed worden. De reiziger heeft het recht de oorspronkelijk reisovereenkomst dan te annuleren volgens de bepalingen in artikel 7. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op het de afwijzing van het verzoek tot wijziging zal de reisovereenkomst in oorspronkelijke vorm worden uitgevoerd.

Artikel 10: Wijzigingen door de reisorganisator

10.1 Indien gewichtige omstandigheden als beschreven in artikel 8 zich voordoen, heeft de reisorganisator het recht de reisovereenkomst te wijzigen. Deze wijziging wordt binnen drie werkdagen aan de reiziger medegedeeld, gerekend vanaf het moment dat de reisorganisator van de noodzaak tot wijzigen op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen vóór de vertrekdatum deelt de reisorganisator de wijziging uiterlijk binnen 1 werkdag mee aan de reiziger.
10.2 Wanneer de wijziging één of meer wezenlijke onderdelen uit de reisovereenkomst betreft, kan de reiziger de wijziging afwijzen. In geval van afwijzing doet de reisorganisator de reiziger een alternatief aanbod, indien mogelijk. Dit doet zij binnen drie werkdagen. Vanaf 10 dagen vóór vertrek doet zij dit binnen één werkdag.
10.3 Het alternatieve aanbod dient minimaal gelijkwaardig aan de oorspronkelijke reisovereenkomst te zijn, rekening houdende met:
– De samenstelling van het reisgezelschap
– De door de reiziger verlangde wijzigingen van het programma die door de reisorganisator schriftelijk zijn bevestigd.
– De aan de reisorganisator reeds schriftelijk bekendgemaakte bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reizigers die van wezenlijk belang zijn in de reisovereenkomst.
De gelijkwaardigheid van het alternatieve aanbod wordt beoordeeld naar objectieve criteria en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
– De klasse en typering van de vervangende accommodatie
– De ligging van de vervangende accommodatie in de plaats van bestemming
– De faciliteiten die de vervangende accommodatie biedt
10.4 Indien de reiziger gebruik maakt van zijn recht de wijziging af te wijzen, dient dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar gemaakt worden aan de reisorganisator. Vanaf 10 dagen vóór de vertrekdatum geldt een termijn van 24 uur. In dit geval heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reisorganisator dient binnen 3 werkdagen na ontvangst van bericht van afwijzing gebruik te maken van dit recht. Vanaf 10 dagen vóór de vertrekdatum geldt een termijn van 24 uur. De reiziger heeft bij opzegging door de reisorganisator recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of indien de reis reeds is aangevangen, op een evenredig deel daarvan), verminderd met en rekening houdend met eventuele beperkende voorwaarden van de specifieke onderdelen/vervoerders uit de reisovereenkomst.
10.5 Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger recht op zijn deel van het bedrag van deze besparing.
10.6 Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.  Of dit het geval is wordt bepaald aan de hand van artikel 12 uit deze algemene voorwaarden.
10.7 Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
10.8 Is de oorzaak van de wijziging noch te wijten aan de reiziger, noch aan de reisorganisator dan komen de kosten voor beider rekening en draagt ieder zijn schade. Indien de reisorganisator geld bespaart heeft de reiziger recht op zijn deel van de besparing. 10.9 Indien na aanvangen van de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten uit de reisovereenkomst niet kan worden verleend, zorgt de reisorganisator voor passende alternatieve regeling(en), met het oog op continuering van de reis.
10.10 De reisorganisator is verplicht de reiziger te informeren over een door haar doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van reizigers die enkel vervoer hebben geboekt en/of waarvan het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 11: Hulp, bijstand en informatie ter plaatse

11.1 De reisorganisator is verplicht al naar gelang de omstandigheden de reiziger hulp en bijstand te bieden in het geval dat het reisverloop niet overeenkomt met de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien deze tekortkoming te wijten is aan de reisorganisator dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.
11.2 Is de oorzaak van het niet naar verwachting verlopen van de reis te wijten aan de reiziger, dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
11.3 Is de oorzaak van het niet naar verwachting verlopen van de reis noch te wijten aan de reiziger, noch aan de reisorganisator, dan draagt ieder zijn schade.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstige verwachtingen die de reiziger op grond van deze reisovereenkomst redelijkerwijs mag hebben. 12.2 Wanneer de reis niet verloopt volgens de in artikel 12.1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk melding te maken aan de betrokkenen als bedoeld in artikel 14.
12.3 Wanneer de reis niet verloopt volgens de in artikel 12.1 bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij:
-de tekortkoming in de reisuitvoering is toe te rekenen aan de reiziger
-de tekortkoming in de reisuitvoering is te wijten aan overmacht als bedoeld in artikel 12.4
-de tekortkoming in de reisuitvoering is te wijten aan een gebeurtenis die door de reisorganisator en/of de eventuele derde van wiens hulp bij de uitvoering van de reis gebruik wordt gemaakt, in alle redelijkheid niet kon worden voorzien of verholpen.
12.4 Met overmacht wordt bedoeld abnormale en onvoorziene omstandigheden en/of gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen in alle redelijkheid en ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kon worden vermeden.

Artikel 13: Verplichtingen van de reiziger  

13.1 De reiziger is verplicht de aanwijzingen van de reisorganisator na te leven ter bevordering van een correcte uitvoering van de reisovereenkomst. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar maatstaven van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die dusdanig hindert of last oplevert dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van de voortzetting van de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in alle redelijkheid niet kan worden gevergd dat de reisovereenkomst wordt nagekomen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reiziger.
13.2 De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De reiziger dient te voldoen aan de meldingsplicht als omschreven in artikel 14.
13.3 Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor aanvang van de terugreis te vergewissen van de correcte vertrektijd. Dit kan bij de reisleiding, dan wel de plaatselijke agent, dan wel bij de betreffende vervoerder.

Artikel 14: Klachten

14.1 Indien de klant en tekortkoming in de reisuitvoering, als bedoeld in artikel 12, constateert die hij dit ter plaatse zo spoedig mogelijk te melden zodat direct naar een oplossing kan worden verzocht. Hiervoor dient de reiziger zich in volgorde te wenden tot: – De uitvoerende organisatie, betreffende accommodatie of dienstverlener
– De reisleiding of lokale agent
– De reisorganisator
Indien de tekortkoming afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis en/of niet wordt opgeheven dient deze onverwijld gemeld te worden aan de reisorganisator.
14.2 De reisorganisator zorgt in de reisbescheiden voor de te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokken partijen.
14.3 Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtenrapportage heeft voldaan en daardoor de reisorganisator en betrokken uitvoerders niet in gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te verhelpen, dan kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
14.4 Wanneer een klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger is opgelost, dient deze binnen één maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de reisorganisator. Betreft het een klacht over de totstandkoming van de reisovereenkomst dan dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk en gemotiveerd bij de reisorganisator te worden ingediend.
14.5 Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk bericht.
14.6 De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 15: Rente en incassokosten

15.1 Indien de reiziger niet tijdig aan de geldelijke verplicht jegens de reisorganisator voldoet, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de reiziger gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, in aanmerking nemende de incassowerkzaamheden en de hoogte van het verschuldigde bedrag, onbillijk is.

Artikel 16: Geschillen

16.1 Op alle geschillen tussen de reisorganisator en de reiziger is het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Geschillen tussen de reisorganisator en de reiziger worden bij uitsluiting beslist door de rechtbank van de vestigingsplaats van de reisorganisator. De reiziger heeft het recht binnen een maand nadat de reisorganisator zich op dit artikellid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van  het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.